Axit lactic là năng lượng hay kẻ thù của cơ bắp gymer